Vizita e Seb Coe ne KOKSH

coe

Dje Presidenti i KOKSH z. Viron Bezhani priti ne KOKSH Presidentin e Komitetit Olimpik te Britanise se Madhe Lordin Sebastian Coe i cili njekohesisht President i Federates Boterore te Atletikes dhe anetar i Komitetit Ekzekutiv te Komitetit Olimpik Europian. Ne takim Lordi Coe ishte i shoqeruar nga Presidenti i Federates Europiane te Atletikes Svein-Arne Hansen, Keshilltari i Lordit Coe z. Jee Isram, Presidenti i FSHA z. Gjergj Ruli dhe Sekretari i Pergjithshem i FSHA Nikolin Dionisi.
Presidenti Bezhani falenderoi te ftuarit per viziten ne Shqiperi dhe theksoi bashkepunimin dhe mbeshtetjen e KOKSH per sportin ne teresi dhe ate te atletikes ne vecanti ne mbeshtetjen e sportisteve, kualifikimin e trajnereve dhe administratoreve sportive si dhe mbeshtetje per FSHA ne lobimin per me shume terrene te duhura per atletiken.
Shqetesimi kryesor ka qene infratruktura e atletikes. Per kete qellim, gjate dites te ftuarit kane patur takime me autoritetet e larta qeveritare Kryeministrin Rama, Ministren Nikolla dhe kane inspektuar nga afer pisten e atletikes ne stadiumin e Elbasanit dhe ambjente te tjera.

DSC_0532 DSC_0541

Karta Ndërkombëtare e Edukimit Fizik, Aktivitetit Fizik dhe Sportit

 

Pas disa muajsh konsultimesh në të cilën Komiteti Olimpik Ndërkombëtar (IOC ) ka qenë i përfshirë në mënyrë aktive, Konferenca e Përgjithshme e UNESCO-s ka miratuar  Kartën e rishikuar Ndërkombëtare mbi Edukimit Fizik, Aktivitetin Fizik dhe Sportin.

Karta, e cila nuk kishte qenë përditësuar që nga shpallja e saj në vitin 1978, është një dokument i rëndësishëm referimi për ata që janë të përfshirë në sport dhe në edukimin fizik.

Ky version i rishikuar ndryshon konceptin e aktivitetit fizik dhe integron dimensioneve të reja të realitetit të sportit, të cilat janë në interes të Lëvizjes Olimpike, duke i vënë theksin integritetit dhe vlerave etike, parimet e barazisë dhe diversitetit të praktikës, partneritetetit multi-aksionerë, qeverisjes së mirë, dhe përfitimeve të lidhura me përgjegjësinë dhe  shëndetin .

Më e rëndësishmja është se ajo integron për herë të parë një njohjen të lëvizjeve Olimpike dhe Paralimpike si aktorë të rëndësishëm  në përcaktimin e politikave për sportin dhe edukimin fizik.

Duke u bazuar në momentin e cila e ka parë edhe njohjen e fundit të kontributit të sportit në Objektivat e Qëndrueshëm të OKB-së për Zhvillim, ne ju inkurajojmë të mund ta përdorni në mënyrën  më të mirë të mundshme këtë resurs  të dobishëm për promovimin e sportit dhe edukimit fizik  dhe të ndërtimit të partneriteteve me aktorë të tjerë kryesorë aksionerë dhe qeveritarë në të gjithë këtë përpjekje.

Një faqe e dedikuar webi me burime informacionesh  shtesë është vënë në dispozicion. Ne ju ftojmë të vizitoni atë në adresën e mëposhtme :

http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/physical-education-and-sport/sport-charter

Në vazhdim do të gjeni të përkthyer në shqip Karten duke klikuar

ne foton me poshte 

Picture1

 

 

 

Vazhdon programi Vullnetarizmit ndermjet Komiteteve Olimpike Shqiperi dhe France

Dje ne zyrat e KOKSH Presidenti dhe Sekretari i Pergjithshem i KOKSH mirepriten vullnetaren franceze, Florence Stahl qe do ti atashohet Komitetit Olimpik Kombetar Shqiptar pergjate vitit 2016.
KOKSH ne bashkepunim me Komitetin Olimpik Francez dhe Shoqaten e Komiteteve Olimpike te Frankofonise e implementon per te katertin vit me radhe kete projekt bashkepunimi.
Per 1 vit ajo do te nagazhohet ne aktivitete te ndryshme te KOKSH rreth Edukimit Olimpik dhe projekte te tjera.

Presentation in English:
My name is Florence and I just arrived in Albania where I decided to work as a volunteer for the National Olympic committee for a year. On my first day of work, I met the President and Secretary General of the Albanian NOC, Mr. Viron Bezhani and Mr. Stavri Bello, as well as the other members of the staff.

For one year, I’ll be working with them and participate in the elaboration of programs linked to the Olympic movement, education through sport, culture and environment. I shall also take part in projects promoting Olympic education such as the promotion of Olympic values and sport for all. In addition I will be assisting staff members in their daily work. Finally, I shall participate in the actions aiming to improve the collaboration with the French-speaking actors in order to promote the Francophony.

This experience as a volunteer is not only a strong commitment towards a project in which I believe, but it also represents a real opportunity to acquire professional skills. Furthermore, I am very much looking forward to discovering Albania.

Presentation in French:
Je m’appelle Florence et je viens d’arriver en Albanie où, pendant un an, je participerai au travail du Comité National Olympique (CNO) en qualité de volontaire en service civique. Lors de ma première journée, j’ai notamment rencontré M. Viron Bezhani, President et M. Stavri Bello, Secrétaire Général du CNO Albanais, ainsi que les différents membres du personnel.

Pendant douze mois, j’aurai pour mission de participer au travail quotidien des membres du CNO, et de participer à l’élaboration de programmes en lien avec le mouvement olympique, l’éducation par le sport, la culture et l’environnement. Je devrai notamment de prendre part aux projets d’éducation olympique à l’instar des projets de promotion des valeurs olympiques et du sport pour tous. Enfin, je participerai aux actions visant à améliorer la collaboration avec les acteurs francophones afin de promouvoir la francophonie.

Cette expérience de volontaire représente non seulement un véritable engagement en faveur d’un projet qui m’est cher, mais aussi une opportunité d’acquérir des connaissances et compétences professionnelles concrètes. En sus, je suis impatiente de découvrir l’Albanie.

12440382_1056153364428014_5072456261149075483_o

Sportistet me te mire te vitit 2015

Ne mbremjen “Gala sportive 2015″ te organizuar mbreme ne ambjentet e Hotel Sheraton , KOKSH shpalli dhe dha Trofete per sportistet me te mire te vitit 2015.
Sportistet qe merituan trofeun per rezultate me te mira te arritura per vitin 2015 jane :
LUIZA GEGA – ATLETIKE
ARJON KALOSHI- BOKS
REDI HALILAJ- CIKLIZEM
SABIEN LILAJ- FUTBOLL
NIKOL MERIZAJ-NOT
BRIKEN CALJA- PESHENGRITJE
EGERS ALIU- TAEKWONDO
ANTON QAFARENA – VOLEJBOLL
JON VRENOZI – XHUDO
RED VOGLI CMIMI FAIR PLAY

all

atletik

Boksi1

basket

ciklizem

futboll2.

noti2

peashengritja

taekwondo1

xhudo

volley

 

Tryeze e rumbullaket e Komiteteve Olimpike te rajonit ne Tirane

Me inisiativë të KOKSH u zhvillua në Tiranë , me datë 11 Dhjetor 2015 një tryezë e rrumbullakët me përfaqësuesit e Komiteteve Olimpike të Kosovës, Malit të Zi, Maqedonisë dhe Shqipërisë, në përmbushje të filozofisë Olimpike bazuar në vlerat e miqësisë së mirë dhe bashkëpunimit dhe në kuadrin e zbatimit të orientimeve dhe detyrave të ” Axhendës Olimpike 2020″.
Në këtë takim të rëndësishëm, përfaqësuar në nivel Presidenti dhe Sekretari të Përgjithshëm të Komiteteve Olimpike respektive, u diskutua për mundësitë e bashkëpunimit në fusha të ndryshme dhe vecanërisht theks ju dha :
-rritja e përfshirjes së të rinjve në sport;
-zhvillimi i kuadrit dhe lidershipit në sport,
-trajnimi i specialistëve të sportit,
-zgjerimi i aktivitete sportive të përbashkëta ku të promovohen Vlerat Olimpike.
Në takim, të gjithë palët u shprehën pozitivisht për këtë nismë dhe vlerësuan si një domosdoshmëri dhe në kohën e duhur , nismë e cila duhet të zgjerohet dhe të ftojë në këtë tryezë edhe shtete të tjera.
Nismat e para të bashkëpunimit do të jenë me fokus tek të rinjtë. Palët ranë dakord që projekti i parë i bashkëpunimit do të jetë një program edukativ i orientuar tek menaxhimi në sport i titulluar “Lidershipi i të Rinjve në Sport”. Për këtë projekt modeli do të jetë një program edukimi dhe shkëmbimi me përzgjedhjen e 5-6 pjesëmarrësve nga cdo Komitet Olimpik (mundësisht sportistë aktiv ose në përfundim të karrierës) nga mosha 18-25 vjec, në të cilën do të ndërthuret edukimi dhe shkëmbimi i kulturave. Programi do të shtrihet në 6 muaj ose një vit dhe cdo NOC do te mirëpresin organizimin e një moduli për një javë.Iniciativa e bashkëpunimit synon të jetë e vazhdueshme, pa kufizim kohor. Për këtë iniciativë është folur me Solidaritetin Olimpik dhe në parim janë dakord të mbështesin idetë dhe projektet tona të bashkëpunimit.
Programet vijuese të sugjeruara në takim janë me fokus tek kurset e teknike për trajnerë, aktivitete sportive ndërkufitare, etj. Për aktivitetet ndërkufitare u sugjerua që mund të dialogojmë edhe me EOC EU-Office në Bruksel për të mbështetur aktivitetet e përbashkëta.
Një tjetër ide që u propozua dhe u prit me shumë interes nga palët ishte shtrirja e bashkëpunimit shumëpalësh nga Komitetet Olimpike në atë të federatave sportive. në detaje u diskutuan inisiative që bëjnë të mundur këtë bashkëpunim duke filluar me zhvillimin e turneve rajonale në sporte të caktuara apo krijimi i Ligave për disiplina të vecanta sportive.
Në vijim palët ranë dakord që të hartohet një projet i përbashkët i cili do të marri miratimin e palëve përpara se të paraqitet në Solidaritetin Olimpik.
Në përfundim tryeza u mbyll vendimin për realizimin e mbledhjes së ardhshme në Podgoricë ku do të zyrtarizohet kjo iniciativë me nënshkrimin e një Memorandumi Bashkëpunimi

With the initiative of Albanian NOC was held in Tirana, on 11 December 2015 a round table with representatives of the Olympic Committees of Kosovo, Montenegro, Macedonia and Albania, in fulfillment of Olympic Philosophy based on the values of good friendship and cooperation and the framework of the orientations and tasks “Olympic Agenda 2020″.

At this important meeting, represented at the level of President and Secretary General of the respective Olympic Committees, were discussed the possibilities of cooperation in various fields and particularly :
-increase the involvement of young people in sport;
-the development of the framework and leadership in sport,
– training of sports professionals,
-extension of joint sports activities that promote the Olympic Values.

At the meeting, all parties spoke positively to this initiative and praised as a necessary and timely one, an initiative that should be expanded and invite in this table other states.

The first initiatives of cooperation will be the focus on youth. The parties agreed that the first project of cooperation will be an educational program in sports management oriented titled “Youth Leadership in Sport”. For this project will be a model of education and exchange program with the selection of 5-6 participants from each Olympic Committee (preferably active athletes or end of career) aged 18-25 years in which will be incorporated education and exchange of cultures. The program will be extended to 6 months or a year, and each NOC would welcome the organization of a module for a week. The cooperation aims to be continuous, with no time restrictions. For this initiative is talking with Olympic Solidarity and in principle agreed to support our ideas and projects of cooperation.

The following programs which were suggested during this meeting have also a focus on technical courses for coaches, sports activities across borders, etc. There were suggested cross-border activities which can also dialogue with the EOC EU Office in Brussels to support joint activities.
Another idea that was proposed and was received with great interest by the parties was the extention of multilateral cooperation in the Olympic Committees of sports federations. In details were discussed to enable this collaboration starting with the development of regional tournaments in certain sports or creating specific disciplines Leagues for sports.
The following parties agreed to draft a joint campaign of who will receive the approval of the parties before it is presented to the Olympic Solidarity.
At the end of the table was closed decision on the realization of the next meeting in Podgorica where this initiative will be formalized with the signing of a Memorandum of Cooperation

DSC_0165

 

DSC_0178